ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท. ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท.      ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.      บัดนี้ คณะ... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน      ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ตั้งแต่วันที่... More detail
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท.           โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ... More detail
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561     กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561ในวันเสาร์  ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2560 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2561 ... More detail
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีิพิเศษ) ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีิพิเศษ)       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน... More detail
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท. ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กสธท. วันพฤหัสบดี, 15 กุมภาพันธ์ 2561      ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.      บัดนี้ คณะ... More detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561      ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ตั้งแต่วันที่... More detail
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ กสธท. วันพุธ, 31 มกราคม 2561           โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณ... More detail
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ กสธท. ประจำปี 2561 วันพุธ, 31 มกราคม 2561     กสธท.  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุน ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี 2561ในวันเสาร์  ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ... More detail
ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีิพิเศษ) ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทองคำหนักครึ่งสลึง (กรณีิพิเศษ) วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน... More detail
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กสธท. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก กสธท. วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 มีมติให้เชิญชวนท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณส... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันอาทิตย์, 21 มกราคม 2561 กองทุนสวัสดิการสมาชิ... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 กองทุนสวัสดิการสมาชิ... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนตุลาคม 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันพุธ, 22 พฤศจิกายน 2560 กองทุนสวัสดิการสมาชิ... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 กองทุนสวัสดิการสมาชิ... More detail
รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2560 รายงานการลาออกของสมาชิก กสธท. ประจำปี 2560 วันอังคาร, 12 กันยายน 2560      กองทุนสวัสดิก... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันพุธ, 31 มกราคม 2561   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับก... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมกราคม 2561 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนมกราคม 2561 วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561            อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่ง... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2560   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่งข้อบังคับกอ... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันจันทร์, 30 ตุลาคม 2560             อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่ง... More detail
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำเดือนตุลาคม 2560 วันพุธ, 04 ตุลาคม 2560            อาศัยอำนาจตามความในข้อ  8  ข้อ 9  ข้อ 10  และข้อ 11  แห่ง... More detail
มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผุ้เสียชีวิต           ... More detail
ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) More detail
คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. และจับฉลากลุ้นรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1 More detail
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนธันวาคม 2560 ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกันยายน 2560 ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานจำนวนสมาชิก กสธท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560   ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.... More detail
รายงานสมาชิก กสธท. ณ 1 พฤศจิกายน 2559 รายงานสมาชิก กสธท. ณ 1 พฤศจิกายน 2559 รายงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559   มีจำนวนทั้งสิน 20,567 ราย           มีสมาชิกกอง... More detail

ศูนย์ประสานงาน กสธท