มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 25 ม.ค. 65 (สอ.รพ.หาดใหญ่ จก.)

 

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตรายนางสมหมาย ศักดิ์วรเดช สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด โดยนายแพทย์ชรินทร แพทยนัทเวช ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด / อุปนายก คนที่ 2 สสธท. / รองประธานกรรมการ คนที่ 2 กสธท. เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

    ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่า มีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                                     

S 10682391