เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

 1

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางบ่าย ลาภูมมา สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 1

2. นายวินัย จิวโฮฮวด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
1 2

3. นางนวลฉวี ทาสี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพลบุรี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา แดงพรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
2. นายประกิต สินธุอุทัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
3. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
4. นายสุชาติ แก่นจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
5. นางสาวสุภานัน อุระโลก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด

2 1

2 2

2 3

2

3