มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 (สอ.สธ.ลพบุรี จก.)

    สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม / ประธานกรรมการ กสธท. ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร ผู้จัดการ สสธท. และกรรมการเลขานุการและผู้จัดการ กสธท. นายสนธิ์ มาสอาด ประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. และ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการศูนย์ประสานงานฯ ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบป้ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตราย นายสิทธิชัย กิตติณิชกุล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด ดังนี้

    - สสธท. ล้านที่ 1 จำนวนเงิน 1,011,706.02 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกบาทสองสตางค์)

   - กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

   - กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X3"  

                                                                                                         285011370 1997212017147245 3511904737584251144 n