เนื้อหา

กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์แจ้งสิทธิพิเศษและสวัสดิการ

กิจกรรมการเผยแพร่รณรงค์แจ้งสิทธิพิเศษและสวัสดิการที่ดีที่สุดของวิชาชีพสาธารณสุขไทยสาธารณสุขสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559