ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบฟอร์มใบสมัครประกัน COVID-19  
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครประกัน COVID-19
  แบบฟอร์ส่งรายชื่อผู้สมัคร (สำหรับศูนย์ประสานงาน)  

   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. 
   ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน กสธท.