คู่มือการใช้งาน Mobile Application CPCT

คู่มือการใช้งาน Mobile Application CPCT

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Mobile Application CPCT ได้ที่นี่

 

 

Mobile Application New

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ดาวน์โหลดเอกสาร

กสธท. ล้านที่ 2 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

 
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 
   ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน กสธท.

 

กสธท. ล้านที่ 3 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 3

 

 

กสธท. ล้านที่ 4 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

แบบฟอร์มแจ้งโอนย้ายสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4
(สำหรับ 
สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

 

สำหรับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่น

คู่มือการใช้โปรแกรม

คู่มือการใช้โปรแกรม กสธท.

 

Arrow download 3 icon  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรมได้ที่นี่