ประกาศ/มติที่ประชุม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2567 (วิชาชีพอื่น) เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2567 (สาธารณสุข) เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567 เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 2 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศ บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กสธท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย รดีนุช
ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงิน กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการรับสมัครสมาชิก และการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ต่ออายุประจำปี สำหรับสมาชิกรายเก่า เขียนโดย รดีนุช
ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย และแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ประกาศ แต่งตั้งให้ทดลองปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร เขียนโดย รดีนุช
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าทืี่ กสธท. เขียนโดย รดีนุช
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำปี 2566 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) ประจำปี 2566 เขียนโดย รดีนุช
ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) ประจำปี 2566 เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2566 (ศูนย์ประสานงาน) เขียนโดย รดีนุช
การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 2 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2566 (ศูนย์ประสานงาน) เขียนโดย รดีนุช
แนวทางการจัดสรรเงินบริหารจัดการของศูนย์ประสานงาน กสธท. ประจำปี 2566 เขียนโดย รดีนุช