ประกาศ/มติที่ประชุม

แนวทางการจัดสรรเงินบริหารจัดการของศูนย์ประสานงาน กสธท. ประจำปี 2566

     กสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2565 วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 จึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินบริหารจัดการศูนย์ประสานงานร้อยละ 6 ของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำส่ง โดยให้ศูนย์ประสานงานหักไว้ร้อยละ 4.5 และนำส่ง ให้ กสธท. ร้อยละ 1.5 ของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำส่ง เพื่อให้ กสธท. จัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน และ กสธท. จะดำเนินการจ่ายค่าบริหารจัดการร้อยละ 1.5 ให้ศูนย์ประสานงาน ตามแนวทางการจัดสรรเงินบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน ดังนี้

ส่วนที่จัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน ร้อยละ  0.5

ส่วนที่ 2  จัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดการประจำศูนย์ประสานงาน ร้อยละ 0.5

ส่วนที่ 3  จัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ กสธท. ร้อยละ  0.5

         ทั้งนี้ การจัดสรรเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้กับ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน ให้โอนเข้าบัญชีของผู้ปฏิบัติงานคนนั้นๆ โดยตรง และหากศูนย์ประสานงานใดมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้ กสธท. จะต้องแจ้งให้ กสธท. ทราบ พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ เพื่อ กสธท. จะได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานให้เป็นปัจจุบันต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนตามส่วนที่ 1 - 3 ได้ ตามความเหมาะสม โดยมีผลตั้งแต่รอบการสมัครสมาชิก กสธท. รอบที่ 1/2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 และรอบปีบัญชีการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

 

แนวทางการจดสรร 2565