ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

 

logo

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

          สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม เพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน

       กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการบนความจำเป็นของสมาชิกสหกรณ์จำนวนมากที่มีหนี้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเสียชีวิตแล้วมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อหนี้ดังกล่าว หากจะประกันชีวิตรายบุคคลค่าใช้จ่ายก็สูงมาก เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นองค์กรที่มิได้ประสงค์จะหาผลกำไร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้อง เหมาะสมให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐ ในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อาศัยอำนาจตามข้อ 43 คณะกรรมการดำเนินการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่ม โดยบริษัท ทรูไลฟ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศในการบริหารสินไหม เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุนด้วยอัตราเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท