ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

 

logo

ประวัติความเป็นมา (กสธท.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

          สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้จัดประชุมวิชาการและทัศนศึกษา รุ่นที่ 1 จังหวัดมุกดาหาร ซินจ่าวเวียดนาม เยือนเวียดนามกลางเมืองมรดกโลกระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีสมาชิก สสธท. เสนอข้อคิดเห็นว่าควรจัดตั้งกองทุนเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคมเพิ่มอีก 1 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นและเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน นั้น

      กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการบนความจำเป็นของสมาชิกสหกรณ์จำนวนมาก ที่มีหนี้มากกว่า 1 ล้านบาท เมื่อเสียชีวิตแล้วมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อหนี้ดังกล่าว หากจะประกันชีวิตรายบุคคลค่าใช้จ่ายก็สูงมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เป็นองค์กรที่มิได้ประสงค์จะหาผลกำไร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้หารูปแบบสวัสดิการที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่สมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท ตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ภายใต้แนวนโยบายแห่งรัฐในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย อาศัยอำนาจตามข้อ 45 คณะกรรมการดำเนินการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติจัดทำประกันกลุ่ม โดยให้บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นนายหน้าประกันชีวิตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการให้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำระดับประเทศในการบริหารสินไหม เพื่อเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์แทนกองทุนด้วยอัตราเงินสวัสดิการสงเคราะห์จำนวน 1 ล้านบาท

       และในปี 2563 กสธท. ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าชีวิตของครอบครัวชาววิชาชีพสาธารณสุขไทยที่มีภาระหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาท และเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สมาชิกขาดหลักประกันของเงินกู้ และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ 3 ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2563 วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อทำการสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์จะแสวงหาผลกำไร
  2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันล้านที่ 3 เพิ่มจาก สสธท. ล้านที่ 1 และ กสธท. ล้านที่ 2 ให้กับทายาทของสมาชิก
  3. เป็นการจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม (รายปี) อัตราค่าเบี้ยประกันแต่ละปีอาจไม่คงที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตรามรณะของสมาชิก

โดยหากสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 เพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านบาท