เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

 นางสาวจิตติมา ทวีสุข

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

 นางสาวปรางวารี นิลสอน

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวชมพร แววโนรี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ