เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

personnel

นางสาวชมพร แววโนรี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 นางสาวจิตติมา ทวีสุข

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหาร