เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ผู้จัดการ

 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ

 

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นางสาวจิตติมา ทวีสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวชมพร แววโนรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ