เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

1 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
ผู้จัดการ

2 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ กสธท.

3

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

6

นางสาวชมพร แววโนรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

5

นางสาวพิมพ์ประภา คำภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหาร

7นางสาวรดีนุช แก้วโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

8นางสาวชุดามาศ รัตนาวดี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

9นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

10

นางสาวทัศดาว หล้าเกี่ยง
เจ้าหน้าที่บัญชี

11

นางสาวชุติกาญจน์ มั่นชาติ
เจ้าหน้าที่การเงิน