เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร

กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ผู้จัดการ

 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง

รองผู้จัดการ

 

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล

หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน
 

 

นางสาวจิตติมา ทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวปรางวารี นิลสอน

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวชมพร แววโนรี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ผู้บริหาร กสธท.

ผู้บริหาร กสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท.

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการ กสธท.

คณะกรรมการ กสธท.

 

 คณะกรรมการดำเนินการ
  
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

นายมะณู บุญศรีมณีชัย 

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.
 089-711-2124, 092-261-0199

 นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
081-878-5239

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
086-290-0310

 นางอารี โคตรประทุม

นางอารี โคตรประทุม
กรรมการ
081-593-9080

นายธานี ก่อบุญ

ดร.ธานี ก่อบุญ
กรรมการ
098-103-7520

 นายศรายุทธ สมศรี

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
081-717-2108

 นายสนธิ์ มาสอาด

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
086-131-1346

นางสาวจิดาภา โรจนวิจิตร

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
081-917-1867 , 091-797-9953

 

นายพรเทพ ล้อมพรม

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
097-098-6355