ประกาศ/มติที่ประชุม

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567

  อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ครั้งที่ 8/2566 วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบกำหนดการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2567 ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้นสังกัด ดังนี้

 คลิกดูประกาศ

 

 2567   3