ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร

    ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ได้ดำเนินการสรรหาหรือสอบคัดเลือกบุคลลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. จำนวน 1 ตำแหน่ง ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นั้น 

 

 คลิกดูประกาศ