ประกาศ/มติที่ประชุม

การชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2566 (ศูนย์ประสานงาน)

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2565 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ครั้งที่ 9/2565 วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตต่ออายุ กสธท. ล้านที่ 3 สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2566 ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ต้นสังกัด ดังนี้

 คลิกดูประกาศ

 

   2566    15 09 65