ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย และแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท.

        โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย และปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กสธท. ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยให้ศูนย์ประสานงานถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของ กสธท. และศูนย์ประสานงานมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
      ดังนั้น กสธท. จึงขอความร่วมมือให้ศูนย์ประสานงานทำการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ได้รับทราบและใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่ กสธท. กำหนดเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4 ได้ที่ www.matpf.com และการรับสมัครสมาชิก กสธท. ไม่รับสมัครผู้ที่ป่วยเป็นโรค 9 โรค ตามที่ระบุใบรับรองแพทย์ ดังนี้

 คลิกดูประกาศ