ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) ประจำปี 2566

  ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 86,150 ราย สมาชิกเสียชีวิตจำนวน 1,768 ราย มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมให้ทายาท เป็นจำนวนเงิน 1,768,000,000.- บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน)  นั้น

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองทุน ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ประจำปี 2566 (วาระปกติ) ดังนี้

 

 คลิกดูประกาศ