ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2567 (วิชาชีพอื่น)

  ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาอนุมัติข้อบังคับทั้งฉบับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน ผลการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 91,251 ราย จากจำนวนสมาชิก สสธท. (229,340 ราย) คิดเป็นร้อยละ 39.79 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมให้ทายาท เป็นจำนวนเงิน 2,274,000,000.- บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน) มีสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 จำนวน 15,421 ราย จากจำนวนสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (91,251 ราย) คิดเป็นร้อยละ 16.90 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาท เป็นจำนวนเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และมีสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 จำนวน 2,599 ราย จากจำนวนสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 (15,421 ราย) คิดเป็นร้อยละ 16.85 นั้น

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการกองทุน ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. อาศัยอำนาจตามใน ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566  13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565  มีมติกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระปกติ) กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4 ประจำปี 2567 สำหรับสมาชิกประเภทสมทบกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ หรือกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่น ดังนี้

 

 คลิกดูประกาศ

 

 .2