ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศ แต่งตั้งให้ทดลองปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร

      ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ให้นางสาวพิมพ์ประภา คำภิรมย์ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทดลองปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

 

 

 คลิกดูประกาศ