ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าทืี่ กสธท.

    โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 กำหนดรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. ตำแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้  

 

 คลิกดูประกาศ