ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท.

         ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เห็นชอบกำหนดตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหาร โดยเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ กสธท. ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ข้อ 45 และแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ว่าด้วยเจ้าหน้าที่กองทุน พ.ศ. 2564 ข้อ 23 บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

 

 คลิกดูประกาศ