ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 (วาระพิเศษ) ประจำปี 2566

           ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น ให้เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน 

           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ที่มีอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี อาศัยอำนาจตามใน ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2565 และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ประจำปี 2566 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ประเภทสามัญ ประเภทสมทบสหกรณ์ประเภทสมทบคู่สมรส และประเภทสมทบบุตร เท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยสมาชิกที่สมัครใหม่ตามวาระพิเศษนี้ จะต้องสมทบเงินตามจำนวนที่กำหนดเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคง ที่ กสธท. จัดตั้งขึ้น เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. อย่างทั่วถึงโดยสมัครใจ

 

 คลิกดูประกาศ