ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศ บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กสธท. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

     อาศัยอำนาจตามความในข้อ 45 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566 แนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ว่าด้วยเจ้าหน้าที่กองทุน พ.ศ. 2564 ข้อ 26 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวชุติกาญจน์ มั่นชาติ ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 
          

 

 คลิกดูประกาศ