ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำปี 2566

  ด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ได้มีมติจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ล้านที่ 3 นั้น

  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตในการรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ล้านที่ 3 ประจำปี 2566 ดังนี้

 คลิกดูประกาศ