การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

 3

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 528 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 

1. นางผ่องศรี ซื่อตรง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 1

2. นายจำนง สอนโก่ย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6 2

3. นายเชาว์ โชติคุณ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

6 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ สสธท. / กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 จำนวนทั้ง 11 รางวัล ดังนี้

S 12926978

1. นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
2. นายยุทธศักดิ์ อนาชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด
3. นางจีรพรรณ โนนเปือย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูณณ์ จำกัด
4. นายพิเชษฐ์ คิดเห็น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
5. นางสาววาสนา ครื้นจิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
6. นายสุทร สุขรอบ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด
7. นายแพทย์ชัชวาลย์ ก่อสกุล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด
8. นางปาริชาติ แสนชาติ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
9. นางสุดาพร วงษาเนาว์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
10. นางธนิดา กุสุมาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
11. นายจรัญ เผือดจันทึก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


 

 

1

2

DSCF4806

 4 1 2

5 2

 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

 1

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 191 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางบ่าย ลาภูมมา สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 1

2. นายวินัย จิวโฮฮวด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท
1 2

3. นางนวลฉวี ทาสี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพลบุรี จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

1 3

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา แดงพรม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จำกัด
2. นายประกิต สินธุอุทัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานี จำกัด
3. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
4. นายสุชาติ แก่นจันทร์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จำกัด
5. นางสาวสุภานัน อุระโลก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด

2 1

2 2

2 3

2

3

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท./กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./ กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

2. นายเอกพงศ์ พิมตะวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

3. นางนาง ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พจน์แก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
2. นายชาตติการ ทั่วด้าว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
3. นายชาญชัย เสมียนชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
4. นายปถภณ พิริยะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

พิธีเปิดอาคารสำนักงาน กสธท.

         วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ณ บ้านเลขที่ 124/137 หมู่ 2 หมู่บ้านนนทรี 5 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 


พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

         วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ร่วมกับกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ สสธท./กสธท. ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และสมทบทุนสร้าง “อาคารปฏิบัติธรรมและรับรองแขกแก้วสะพานบุญ” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 08.29 น. ในโอกาสนี้ สสธท. และ กสธท. รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี รวมเป็นเงินโดยประมาณ 12 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย