การรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2561

แผนประชาสมพนธกองทนแผนประชาสมพนธกองทน2กำหนดการรบสมคร ประจำป 2561

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท.

   กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผุ้เสียชีวิต

           "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"

นนทนา ปญญา

นางชพร จอยกระจางนางพรพไล ผาผวดอนามยสรนทรนางวนดา คำดนางเสาวนย เบาวรรณ

คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กสธท. และจับฉลากลุ้นรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการดำเนินการ กสธท. จับรางวัล Iphone 6s ครั้งที่ 1

ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม: ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน)

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559