มอบรางวัลทองคำ งานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561

 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน สัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
รางวัลทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล นางชมัยพร อำไพพันธุ์ 
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล
1. นายประมวล อ่อนฤทธิ์
2. นางสิริพร หลากสุขถม
3. นางสาวจีระภา บุตรดา
4. นางสาวชลธิสา ฤทธิ์แสวง
รางวัลทองคำหนัก 1 สลึงครึ่ง จำนวน 2 รางวัล
1. นายศิริ เลิศไกร
2. นางสาวอุมาภรณ์ จันดา
 
 
JAD 3051
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

            พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ,เงินกองทุนสวัสดิการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) , กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (MOU) กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด นำโดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายก สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. ในฐานะผู้ลงนาม นายเรวัตร วัฒนพานิช อุปนายกคนที่ 1  ในฐานะพยาน สสธท. นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายกคนที่ 4 /รองประธานกรรมการ กสธท. คนที่ 2  ในฐานะพยาน กสธท. กับคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ลงนาม และคุณภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะพยาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการชำระเงินค่าฌาปนกิจ สสธท. และค่าสวัสดิการ กสธท. ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

อ่านเพิ่มเติม: คุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย เข้ามอบกรมธรรม์ให้ประธานกรรมการ กสธท.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1/2559 และฝ่ายจัดการ ในวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-110 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 146 ราย