มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 (สอ.สธ.สมุทรปราการ จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ห้ทายาทผู้เสียชีวิตรายนายธงเอก วีรวงศ์ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด โดย นายเสน่ห์ จันทร์เงิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                                      20 08 64