เนื้อหา

ประธานกรรมการ กสธท. ร่วมลงนามกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

            พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ,เงินกองทุนสวัสดิการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ระหว่างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) , กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (MOU) กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด นำโดย ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย นายก สสธท./ประธานกรรมการ กสธท. ในฐานะผู้ลงนาม นายเรวัตร วัฒนพานิช อุปนายกคนที่ 1  ในฐานะพยาน สสธท. นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล อุปนายกคนที่ 4 /รองประธานกรรมการ กสธท. คนที่ 2  ในฐานะพยาน กสธท. กับคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ลงนาม และคุณภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในฐานะพยาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการชำระเงินค่าฌาปนกิจ สสธท. และค่าสวัสดิการ กสธท. ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด