เนื้อหา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559