มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ิ 30 กรกฎาคม 2564 (สอ.สสจ.อำนาจเจริญ จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายคำฟอง มานะพิมพ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 2. นายสวาสดิ์ ไม้จันทร์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                               
S 25034849 S 25034851