เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

 

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท./กสธท. และคณะกรรมการ สสธท./ กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวอภิกษณาภา ขันผักแว่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

2. นายเอกพงศ์ พิมตะวงศ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

3. นางนาง ศรีเมือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

          และ กสธท. ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำจากงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นางสาวเสาวนีย์ พจน์แก่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
2. นายชาตติการ ทั่วด้าว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
3. นายชาญชัย เสมียนชัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบุรี จำกัด
4. นายปถภณ พิริยะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด