มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (สอ.สธ.นครราชสีมา จก.)

  สสธท. และ กสธท. นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายกสมาคม สสธท. / ประธานกรรมการ กสธท. และคณะกรรมการ ได้อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 และเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้ทายาทผู้เสียชีวิตนางศิริพร บุญใหญ่ สมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด โดยนางอารี โคตรประทุม กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด / กรรมการ สสธท. และ กสธท. เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสธท. ล้านที่ 1 จำนวนเงิน 1,052,543.25 บาท และเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ กสธท. ล้านที่ 3 จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 3,052,543.25 บาท (สามล้านห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

    ในนาม สสธท. และ กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X3"  

                                                                                                         09 08 64