เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

 S 4612136 0

          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย อาคารเพชรสะพานบุญ จังหวัดนนทบุรี

          กราบขอบพระคุณสมาชิก สสธท. / กสธท. และคณะกรรมการ สสธท. / กสธท. ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 616 ท่าน

          กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

1. นางช่อ สังข์รัมย์ สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 1

2. นางทัศนีย์ เจษฏาอัมพรวงศ์ สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษณ์ธานี จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 2

3. นายทรงชัย จันทพันธ์ สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 3

4. นางเยาวลักษณ์ นาควงษ์ สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 3 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

 4

          ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

67 1

67 6

67 3

67 4

67 5

 67 7