มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม สมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ณ วันที่ 26 มี.ค.67 (สอ.สธ.นครราชสีมา จก)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท.และคณะกรรมการ กสธท. อนุมัติ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม กสธท. ล้านที่ 2 ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์ ราชสีห์ จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 2. นายอมฤตย์ ดาวเจริญ จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนางประไพพรรณ ครองสมบัติ เลขานุการ และพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม

    ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

  

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                                          432114903 1856816418092123 6976940478262589636 n

432114903 1856816418092123 6976940478262589636 n