ระเบียบ กสธท.

 

ระเบียบ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566

มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย