มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (สอ.สสจ.บุรีรัมย์ จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิต สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายไชยา สุขเลิศ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 2. นายไพฑูรย์ คำแก้ว จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยนายสนั่น คะรัมย์ ประธานกรรมการ และนายไพโรจน์ อรุณศิริภูมิ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"  

                                                                                               
31 07 31 07