มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหมสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (สอ.สธ.พะเยา จก.)

    กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม ให้ทายาทผู้เสียชีวิต รายนายสนั่น ชัยมณีวรรณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดยนายอนุโรจน์ ศุภการกำจร ประธานกรรมการ และนายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ที่ปรึกษา/อุปนายก คนที่ 3 สสธท. พร้อมด้วยกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว หรือเงินสินไหม จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

     ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอินทร์บุรี จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"