มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 (สอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นางประยงค์ ทวีศักดิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดย นายทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"