ประกาศ/มติที่ประชุม

ประกาศศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ได้รับรางวัลทอง(ครั้งที่ 5 ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ที่ทำยอดรับสมัครสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่ จำนวน 500 ราย และ กสธท. จะมอบรางวัลทองคำหนัก ½ สลึง ให้ศูนย์ประสานงาน กสธท. ตามลำดับดังนี้

คลิกดูประกาศ