ประกาศ/มติที่ประชุม

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

   ตามที่กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความจำเป็นและความต้องการของสมาชิก และกำหนดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกพิจารณาและรับทราบ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. เพิ่มอีก 1 ล้านบาท รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน นั้น

                     ทั้งนี้ กสธท. โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชรมณีชัย ชั้น 1 อาคารเพชรสะพานบุญ      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่