ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 (วิชาชีพอื่น) รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

             อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.รอบที่ 8/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566สำหรับสมาชิกประเภทสมทบกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของ 8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ หรือกรรมการดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพอื่นที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง ดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กสธท. ล้านที่ 4 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ กสธท. เท่านั้น โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ (ระบุที่ออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐประกอบการสมัครทุกกรณี ณ กสธท. หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน

 คลิกดูประกาศ

 

Lan 4 1