ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 (สาธารณสุข) รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

              อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566 และโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย กสธท. ล้านที่ 2 และ กสธท. ล้านที่ 3 เท่านั้น มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิก กสธท. ล้านที่ 4 โดยสมัครใจอย่างทั่วถึง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กสธท. ล้านที่ 4 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของ กสธท. เท่านั้น โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ (ระบุที่ออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐประกอบการสมัครทุกกรณี ณ กสธท. หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงาน

 คลิกดูประกาศ

 

Lan 4 1

 

  4  23 06 66