ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (วาระพิเศษ) รอบที่ 6/2566

  อาศัยอำนาจตามในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ. 2566  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.ล้านที่ 2 รอบที่ 6/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (วาระพิเศษ) รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี และเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้มีคุณสมบัติต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ที่มีอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ตามระเบียบ กสธท. พ.ศ. 2566 ข้อ 9.1.1 และข้อ 9.1.2 (1) (2) (3) (4) เท่านั้น ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. อย่างทั่วถึงโดยสมัครใจ ดังนี้

 คลิกดูประกาศ

may sp 66