ประกาศรับสมัครสมาชิก กสธท. ประจำปี 2562

  ตามที่ กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 โดยจัดทำประกันกลุ่มให้กับสมาชิก สสธท. และครอบครัวตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 เพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สสธท. อีก 1 ล้านบาท และเป็นหลักประกันเงินกู้ให้กับสหกรณ์แบ่งเบาภาระผู้ค้ำประกันให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 60,991 ราย สมาชิกเสียชีวิตจำนวน 408 ราย มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาท เป็นจำนวนเงิน 408,000,000.- บาท (สี่ร้อยแปดล้านบาทถ้วน) นั้น

  เพื่อการบริหารจัดการกองทุน ให้เหมาะสมกับอัตรามรณะของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ชุดที่ 1/2559 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 มีมติกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครและเงินเบี้ยประกัน ประจำปี 2562 ดังนี้

 

 คลิกดูประกาศ