เจ้าหน้าที่ กสธท.

เจ้าหน้าที่
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

 

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
ผู้จัดการ

 

นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
รองผู้จัดการ กสธท.

นางสาวจุรีพร เตมิยาจล
หัวหน้าสำนักงาน
ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวรัตนา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางสาวปรางวารี นิลสอน
เจ้าหน้าที่บัญชี

9

นางสาวทัศดาว หล้าเกี่ยง
เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวชมพร แววโนรี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


นางสาวรดีนุช แก้วโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

10
นางสาวชุดามาศ รัตนาวดี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

คณะกรรมการ กสธท.

 

 คณะกรรมการดำเนินการ
  
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย


ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.

 08 9711 2124

นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 08 1878 5239 

 

นายแพทย์ชัชวาล ก่อสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 08 6290 0310 


นางอารี โคตรประทุม

กรรมการ
 08 1593 9080

นายธานี ก่อบุญ
กรรมการ
 09 8103 7520

 

นายศรายุทธ สมศรี
กรรมการ
 08 1717 2108

นายสนธิ์ มาสอาด
กรรมการ
 08 6131 1346

นายพรเทพ ล้อมพรม
กรรมการและเหรัญญิก
 09 7098 6355

                                   

ดร.จิดาภา โรจนวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
 08 1917 1867, 09 1797 9963