เนื้อหา

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

        กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ดังนี้

         1. ทายาท ทันตแพทย์จักรพันธ์ ทันตวิวัฒนานนท์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

         2. ทายาท นางสาวพรจิตร สังวาลย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

        โดย นางนุชนาถ ชำนิเชิงค้า ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

        ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"