มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 (สอ.รพ.มหาสารคาม จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นายอินตา นนทวงษา จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        2. นายสุทัศน์ บุญชู จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

        โดย นายวุฒิพงษ์ อักกะมานัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด และนางสาวชัชญาภา อินกลาง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จำกัด  เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคามจำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"