มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (สอ.สธ.ปราจีนบุรี จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายพิทักษ์ สุดครุฑ มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด โดย นายสมนึก ชัยเสนา ประธานกรรมการ นายสมหมาย ประเสริฐ รองประธานกรรมการ และนางอุทุมพร พรหมวาศ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรี จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปราจีนบุรีจำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"