มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (สอ.รพ.สกลนคร จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต นางอินถวา ลี้พล มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด โดย นายแพทย์ธัชพล จันทธำรงวัฒน์ ประธานกรรมการ นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธานกรรมการ นายชาตรี คำชมภู กรรมการ นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ กรรมการ และนางสาวกณิฐฌา ศักดิ์กุลชัยกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"