มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 (สอ.สสจ.อำนาจเจริญ จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นายสวัสดิ์ มอนไหม จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        2. นางวิลาวัลย์ จันทร์โทวงศ์ จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

        โดย นายสุนทร โมทอง รองประธานศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด และนางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"