มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (สอ.อนามัยสุรินทร์ จก.)

         กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) นำโดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ กสธท. อนุมัติมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด จำนวน 2 ราย ดังนี้

        1. นายทวีศักดิ์ วงค์ลคร จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        2. นายสิทธิพร ศรีสม จำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

        โดย นายปองชัย ศิริศรีจันทร์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด และนางระเบียบ ชูวา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ 

         ในนาม กสธท. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย

 "เมื่อมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี หากเมื่อถึงเวลาจากไป ก็จากไปอย่างมีคุณค่า X2"